Skip to main content

Over de VVBI

De VVBI is gebaseerd op een collectief gedachtengoed en gedeelde uitgangspunten ("missie"). Er leven binnen de VVBI gezamenlijke ideeën over toekomstige ontwikkelingen ("visie"). De VVBI heeft de intentie zich verder te ontwikkelen ("doelen"). De VVBI en in het bijzonder het VVBI-bestuur volgt een pad om de doelstellingen te realiseren ("strategie").
Elders zijn de statuten van de VVBI te lezen.

Missie

Biometrie en identiteit

 • De (unieke) identiteit van een persoon wordt bepaald door uiterlijke en innerlijke lichaamskenmerken, gedragseigenschappen, en administratieve en technische gegevens.
 • Biometrie is het gebruik van lichaamskenmerken of gedragseigenschappen om de identiteit van iemand te verifiëren of vast te stellen.
 • In praktijk is "de" identiteit van een persoon niet eenduidig maar afhankelijk van de omstandigheden en/of de situatie.
 • Waar concreet biometrie ingezet en identiteit gebruikt wordt, dient de privacy van iedere persoon door passende maatregelen in voldoende mate gewaarborgd te worden.
 • Er dient maatschappelijk en bedrijfsmatig voldoende besef en inzicht te zijn over de rekbaarheid van het begrip identiteit en het betrouwbaar en veilig gebruik van biometrie.

Bundeling van krachten

 • Samenwerking tussen kennisinsitituten, het bedrijfsleven en de overheid biedt de maatschappij meer rendement in de toepassing van biometrie.
 • Deskundigen en andere betrokkenen in biometrie en identiteit zijn gebaat bij een platform waar zij ongehinderd onderling informatie uitwisselen en kennis delen.
 • De inbreng van overheid, wetenschap, bedrijfsleven en burger in de huidige en toekomstige inzet van biometrie in persoonsherkenning dient in balans te zijn.

De vereniging

 • is volledig gericht op biometrie en identiteit in Nederland, afzonderlijk en in samenhang,
 • brengt vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennisinstituten, overheid en andere gebruikers bijeen,
 • laat personen als lid toe en niet bedrijven noch andere organisaties,
 • stelt haar leden in staat elkaar onderling van recente informatie te kunnen voorzien en de laatste inzichten met elkaar te delen,
 • biedt haar leden een (kennis)netwerk van spelers in biometrie en identiteit en stimuleert onderlinge persoonlijke contacten,
 • helpt mee de (maatschappelijke) ontwikkelingen in Nederland rondom biometrie en identiteit in een goede banen te leiden,
 • staat open voor hen die meer over biometrie en identiteit willen weten,
 • wil meer bewustzijn kweken over het begrip (fysieke) identiteit
 • wil bekendheid geven aan technologische ontwikkeling rondom biometrie
 • zal eventueel een actieve rol spelen in het ontsluiten van kennis,
 • gaat zelf biometrie niet toepassen noch technologie ontwikkelen,
 • heeft uitsluitend een onafhankelijke, faciliterende en beschouwende rol,
 • is indien nodig een onafhankelijke spreekbuis naar derden.

Visie

Toenemend belang biometrie en identiteit

 • Identiteitsgegevens vertegenwoordigen een steeds grotere economische en maatschappelijke waarde.
 • Er zullen meer controles op identiteit gaan gebeuren en de betrouwbaarheidseisen hieraan zullen zwaarder worden.
 • Er zal steeds meer bewustzijn ontstaan, dat lichamelijke kenmerken en daarmee biometrie nodig zijn om betrouwbaar de identiteit van een persoon te kunnen definiëren en vast te stellen.
 • Nederland is gebaat bij een onafhankelijk platform waar deskundigen en geïnteresseerden in biometrie en identiteit elkaar kunnen treffen.

Meer biometrie op komst

 • Met biometrie worden mensen aan hun lichaamskenmerken met behulp van technologische middelen en informatievoorzieningen (automatisch) herkend.
 • Biometrie stelt ons in staat stelt om administratieve of technische gegevens van identiteiten met een redelijke trefzekerheid aan personen te koppelen.
 • De technologische ontwikkelingen in de biometrie blijven voorlopig doorgaan en bieden nieuwe toepassingsmogelijkheden of hogere betrouwbaarheid.
 • In een tijd waarin fysieke en virtuele werelden mengen is het van toenemend sociaal, maatschappelijk en economisch belang om mensen betrouwbaar en verantwoord via biometrische persoonskenmerken te herkennen.

Nederlandstalige ontmoetingsplaats

 • De leden van de vereniging zullen een netwerk van kennis over biometrie en identiteit vormen, waarin de vereniging als verbindend element fungeert.
 • Het collectief zal het draagvlak voor biometrie in identiteitsmanagement verstevigen.
 • De vereniging zal zich ontwikkelen tot een ingang voor voorlichting en advisering over de maatschappelijk verantwoorde inzet van biometrie in en vanuit Nederland, in publieke en private kaders.
 • Het collectief zal informatie verzamelen en verstrekken en kennis en inzicht in biometrische toepassingen vergaren en verspreiden.
 • Het platform zal ruimte bieden voor discussie met alle partijen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij het onderwerp biometrie en identiteit.
 • Vanuit het collectief zullen maatschappelijk wenselijke innovatieve toepassingen aangemoedigd worden.
 • De vereniging zal een rol spelen tijdens belangrijke momenten van maatschappelijke beeldvorming met betrekking tot het gebruik van biometrie.
 • De vereniging zal zich richten op Nederlandstalig gebied.
 • De vereniging zal zich onafhankelijk, deskundig, vernieuwend opstellen, gevraagd en ongevraagd advies geven, voorlichting geven en contacten met de media houden.

Doelen

 • Dé onafhankelijke collectieve representant worden van biometriedeskundigheid in relatie tot identiteit en privacy in Nederland.
 • Jaarlijks minimaal twee inhoudelijke bijeenkomsten over biometrie en identiteit organiseren.
 • De website vvbi.nl wordt hét Nederlandstalige informatieplatform voor biometrie en identiteit.
 • In 2022 telt de vereniging 100 leden of meer.

Strategie

 • Regelmatig inhoudelijke bijeenkomsten over biometrie en identiteit organiseren.

 • Visie op security en privacy ontwikkelen d.m.v. workhop(s).

 • Visie op biometrie in maatschappelijke en overheidprocessen (door)ontwikkelen
 • De website vvbi.nl up-to-date houden en van (veel) meer inhoud voorzien.

 • Via meerdere kanalen zoals pers, LinkedIn, etc. publiciteit aan de vereniging geven.
 • Leden werven via o.a. bestaande en persoonlijke netwerken.